base64 encoding, hex encoding, binary encoding, arraybuffer encoding, bcrypt hash generator, crc16 hash generator, crc32 hash generator, md5 hash generator, sha1 hash generator, sha2 hash generator, sha3 hash generator, sha224 hash generator, sha256 hash generator, sha384 hash generator, sha512 hash generator, whirlpool hash generator, mã hóa base64, mã hóa hex, mã hóa binary, mã hóa arraybuffer, mã hóa bcrypt, mã hóa crc16, mã hóa crc16 bank, mã hóa crc32, mã hóa md5, mã hóa sha1, mã hóa sha2, mã hóa sha3, mã hóa sha224, mã hóa sha256, mã hóa sha384, mã hóa sha512, mã hóa whirlpool

input(x)
text >
output
sao chép
^
encoding type
base64
2 ways
base64 encode
base64 decode
binary
2 ways
binary encode
binary decode
buffer
2 ways
buffer encode
buffer decode
hex
2 ways
hex encode
hex decode
bcrypt
1 way
crc
1 way
crc16
crc32
md5
1 way
sha1
1 way
sha2
1 way
sha2 224
sha2 256
sha2 384
sha2 512
sha2 512/224
sha2 512/256
sha3
1 way
sha3 224
sha3 256
sha3 384
sha3 512
keccak
1 way
keccak224
keccak256
keccak384
keccak512
kmac
1 way
kmac128
kmac256
shake
1 way
shake128
shake256
whirlpool
1 way
Ghi nhớ
1AIE DATA ENCRYPT
1AIE DATA ENCRYPT
1AIE DATA ENCRYPT
website
en
TÍCH HỢP
CHÍNH SÁCH
PRODUCT
1AIE DATA ENCRYPT
SETTINGS
Website management
English
Hỗ trợ
Bạn có muốn chuyển sang tiếng Việt ?